Information till boende och bilägare på Tallbacken

Knivsta kommun med hjälp av kommunens ramavtalsentreprenörer kommer göra en större insats på Tallkottsvägen.

Avsikten är att byta gatubelysningen i första hand. Gatubelysningen idag kommer att rivas och ny belysningsanläggning kommer byggas. Gatubelysningen kommer även att förtätas då belysningsstolparna står långt ifrån varandra. När gatubelysningen är klar kommer befintlig trottoar på södra sidan att renoveras och en fortsättning på den nya gång- och cykelväg som påbörjades under 2016 på norra sidan att byggas klart ner mot Södervägen.
Detta görs för att öka tryggheten för barn och cyklister till och från skolan samt till och från badet.

Projektet kommer göra vägen smalare och parkeringsförbud kommer införas på Tallkottsvägen. Detta görs för att öka trafiksäkerheten i området.

Byggstart är snarast och då kommer man börja med belysningen.
Fordon som står på Tallkottsvägen ombeds att flytta sina fordon
senast 22/5-2017. Fordon som står kvar kommer kommunen bli tvungna att flytta enligt lagen (1982:129) och förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall.

 

Ramavtalsentreprenörer är NCC och Bogefelts.

 

Vid frågor och funderingar!
Kontakta Gatuenheten på nedan e-post

Med vänliga hälsningar
gatuenheten@knivsta.se